Πιστοποιητικό A.T.R

Project Detail

Το πιστοποιητικό αυτό χρησιμοποιείται για να καθοριστεί το ποσοστό του δασμού που πρέπει να εφαρμόζεται κατά την εισαγωγή / εξαγωγή των περισσότερων βιομηχανικών αγαθών μεταξύ της ΕΕ και της Τουρκίας. Με το πιστοποιητικό, ο φόρος επί των εν λόγω εμπορευμάτων είναι συνήθως μηδέν. Χωρίς αυτό, ισχύουν οι συνήθεις εκτός ΕΕ δασμοί.