Πιστοποιητικό CMR

Project Detail

Φορτωτική οδικής µεταφοράς CMR Η σύμβαση CMR (Convention relative au contract de transport international de Mαrchandises par Route), διέπει τις διαδικασίες που θα πρέπει να γίνουν για την διεθνή μεταφορά και αντικαθιστά με δικές της διατάξεις και νόμους κάθε σχετικό νόμο των κρατών μελών της συνθήκης. Η φιλοσοφία της είναι να υπάρχει πλέον μια ενιαία νομοθεσία για να λύνει τις διαφορές μεταξύ των νομικών συστημάτων των κρατών μελών. Χάρη στη συνθήκη CMR λειτουργεί ενιαία νομοθεσία μεταξύ διαφορετικών χωρών, για την επίλυση διαφορών στις οδικές διεθνείς μεταφορές. Η φορτωτική που προέρχεται από την Σύμβαση CMR έχει γίνει αποδεκτή σχεδόν από το σύνολο της μεταφορικής κοινότητας της Ευρώπης. Υπάρχει μια πολυνομία στην οδική εμπορευματική μεταφορά στα κράτη-μέλη της Ενωμένης Ευρώπης η οποία πιστεύεται ότι μπορεί να απλοποιηθεί μόνο εάν εφαρμοσθεί το νομικό πλαίσιο της Σύμβασης CMR όχι μόνο για την διεθνή αλλά και για την ενδοκοινοτική μεταφορά με αυτοκίνητο. Η σύμβαση CMR καλύπτει μόνο μια μορφή συνδυασμένης μεταφοράς. Αν δηλαδή το όχημα που κινείται οδικά ή και η ρυμουλκούμενη νταλίκα για κάποια απόσταση μεταφερθεί με πορθμείο ή ανεβεί σε πλατφόρμα τρένου, τότε η Σύμβαση έχει εφαρμογή αρκεί τα εμπορεύματα να μην εκφορτωθούν από το όχημα που αρχικά φορτώθηκαν Η σύμβαση CMR αναφέρεται στις δυσκολίες, οι οποίες αφορούν τα δικαιώματα του παραλήπτη, την επιρροή των περιστάσεων που δεν επιτρέπουν την σωστή παράδοση και την πώληση των εμπορευμάτων από τον μεταφορέα, τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των ορισμών κλπ. Συγκεκριμένα, μετά την άφιξη των εμπορευμάτων στον τόπο που προσδιορίζεται η παράδοση, ο παραλήπτης έχει το δικαίωμα να απαιτήσει από τον μεταφορέα την παράδοση του φορτίου, έναντι απόδειξης και του δεύτερου αντιγράφου της φορτωτικής. Εάν η απώλεια των εμπορευμάτων έχει προσδιοριστεί, ή τα εμπορεύματα δεν έχουν αφιχθεί μετά την εκπνοή της περιόδου, ο παραλήπτης έχει το δικαίωµα να απαιτήσει από τον µεταφορέα την παράδοση του φορτίου, έναντι απόδειξης και του δεύτερου αντιγράφου της φορτωτικής. Εάν η απώλεια των εµπορευµάτων έχει προσδιοριστεί, ή τα εµπορεύµατα δεν έχουν αφιχθεί µετά την εκπνοή της περιόδου, ο παραλήπτης έχει το δικαίωµα να εγείρει απαιτήσεις για λογαριασµό του, έναντι του µεταφορέα για τα δικαιώµατα του όπως απορρέουν από την σύµβαση µεταφοράς.