Παθητική Τελειοποίηση

Project Detail

Το καθεστώς της Τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) επιτρέπει, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, την προσωρινή εξαγωγή σε τρίτες χώρες Κοινοτικών εμπορευμάτων για μεταποίηση και επανεισαγωγή των έτοιμων εμπορευμάτων, με μερική ή ολική απαλλαγή των εισαγωγικών δασμών.

Το καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή (Παθητική Τελειοποίηση) είναι ένα ειδικό τελωνειακό καθεστώς στο πλαίσιο των διατάξεων του οποίου επιτρέπεται, εφόσον συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις, η προσωρινή εξαγωγή ενωσιακών εμπορευμάτων εκτός του τελωνειακού εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για να υποβληθούν σε εργασίες τελειοποίησης και επανεισαγωγή των μεταποιημένων προϊόντων που προκύπτουν από τις εργασίες αυτές και θέση αυτών σε ελεύθερη κυκλοφορία, με μερική ή ολική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασμούς.

Ως εργασίες τελειοποίησης που μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του καθεστώτος θεωρούνται:

 • η κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα,
 • η μεταποίηση εμπορευμάτων
 • η καταστροφή εμπορευμάτων
 • η επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία
 • η χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν περιέχονται μεν στα μεταποιημένα προϊόντα, επιτρέπουν όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους (βοηθήματα παραγωγής).

Τα οφέλη από τη χρήση του καθεστώτος της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή
Το εν λόγω καθεστώς επιτρέπει στους δικαιούχους να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος εργασίας που ενδέχεται να υπάρχει εκτός ΕΕ, να ενθαρρύνει τη χρήση ενωσιακών εμπορευμάτων για την παραγωγή προϊόντων.
Επιπλέον, στα πλαίσια εφαρμογής του καθεστώτος με το «σύστημα σταθερών ανταλλαγών», δίδεται η δυνατότητα επιστροφής σε τρίτη χώρα ενός προϊόντος, με σκοπό την επισκευή ή την αντικατάστασή του από άλλο εισαγόμενο εμπόρευμα το οποίο ονομάζεται «προϊόν υποκατάστασης» εκτός από ορισμένα γεωργικά προϊόντα.

Ποια εμπορεύματα μπορούν να υπαχθούν στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
Στο εν λόγω καθεστώς μπορούν να υπαχθούν όλα τα κοινοτικά εμπορεύματα με την εξαίρεση αυτών των οποίων:

 • η εξαγωγή παρέχει δικαίωµα επιστροφής ή διαγραφής εισαγωγικών δασµών ή,
 • πριν από την εξαγωγή τους, είχαν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία µε απαλλαγή από δασµούς ή με μειωμένο δασμολογικό συντελεστή λόγω του ειδικού τους προορισμού, και για όσο διάστηµα εξακολουθούν να παραμένουν ανεκπλήρωτοι οι στόχοι που τέθηκαν για το εν λόγω ειδικό προορισμό, εκτός εάν τα εν λόγω εμπορεύματα πρέπει να υποβληθούν σε επισκευές ή
 • η εξαγωγή παρέχει δικαίωµα χορήγησης επιστροφών κατά την εξαγωγή ή στα οποία παρέχεται, στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και λόγω της εξαγωγής τους, οικονοµικό πλεονέκτηµα εκτός από τις εν λόγω επιστροφές.

Πώς μπορούν να υπαχθούν εμπορεύματα στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
Η υπαγωγή εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς προϋποθέτει τη χορήγηση άδειας από το Τμήμα Τελωνείων, μετά από αίτηση του προσώπου που πραγματοποιεί μέσω τρίτου τις εργασίες τελειοποίησης. Η αίτηση συντάσσεται είτε (α) γραπτώς σε καθορισμένο έντυπο είτε (β) με την υποβολή της διασάφησης εξαγωγής κατά την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων που θα υπαχθούν στο καθεστώς.

Α. Στην περίπτωση που η αίτηση συντάσσεται γραπτώς, θα πρέπει να υποβληθεί στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και/ή όπου διενεργείται τουλάχιστον εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή.
Β. Στην περίπτωση που η αίτηση χορήγηση άδειας γίνεται με βάση την τελωνειακή διασάφηση δηλ. απλοποιημένη διαδικασία στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • όταν οι εργασίες τελειοποίησης συνίστανται σε επιδιορθώσεις, συµπεριλαµβανοµένου του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών χωρίς προκαταβολική εισαγωγή, νοουμένου ότι τα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής είναι επισκευάσιµα και το καθεστώς δεν χρησιμοποιείται απλώς για τη βελτίωση των τεχνικών δυνατοτήτων των εµπορευµάτων και δεν αφορούν γεωργικά προϊόντα που Παραρτήματος 71-02
 • για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία
  – προϊόντων αντικατάστασης µε τη χρήση του συστήµατος σταθερών ανταλλαγών που δεν καλύπτεται από την χορηγηθείσα άδεια,
  – εφόσον οι εργασίες µεταποίησης αφορούν εµπορεύµατα µη εµπορικού χαρακτήρα.

Δεν εφαρμόζεται ωστόσο όταν η αίτηση περιλαμβάνει πέραν του ενός κράτους μέλους ή όταν αφορά ισοδύναμα εμπορεύματα ή όταν απαιτείται εξέταση οικονομικών όρων.

Υπό ποιες προϋποθέσεις χορηγείται άδεια υπαγωγής στο καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή;
Η άδεια χορηγείται μόνο:

 • σε πρόσωπα εγκατεστημένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
 • σε πρόσωπα που παρέχουν όλα τα εχέγγυα που απαιτούνται για την καλή διεξαγωγή των πράξεων και,
 • εφόσον κρίνεται ότι θα είναι δυνατό να εξακριβωθεί ότι τα μεταποιημένα προϊόντα προκύπτουν από τη χρησιµοποίηση των εµπορευµάτων προσωρινής εξαγωγής,
 • εφόσον δεν θίγονται σοβαρά τα ουσιαστικά συμφέροντα των ενωσιακών μεταποιητών,
 • εφόσον οι τελωνειακές αρχές μπορούν να εξασφαλίσουν την επιτήρηση και τον έλεγχο του καθεστώτος χωρίς να υποχρεωθούν να θέσουν σε εφαρμογή διοικητικό μηχανισμό δυσανάλογο προς τις εν λόγω οικονομικές ανάγκες.

Πότε και πώς χορηγείται άδεια τελειοποίησης προς επανεισαγωγή με συμμετοχή πέραν του ενός κράτους μέλους;
Όταν ενωσιακά εμπορεύματα εξάγονται προσωρινά από ένα κράτος μέλος και επανεισάγονται υπό μορφή μεταποιημένων προϊόντων σε άλλο κράτος μέλος, η αίτηση υποβάλλεται γραπτώς στο τελωνείο, στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος και στο οποίο διενεργείται τουλάχιστον εν μέρει η προσωρινή εξαγωγή ή στο τελωνείο στην επαρχία του οποίου τηρούνται οι κύριες λογιστικές καταχωρήσεις του αιτούντος μόνο.
Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την εκ των προτέρων συµφωνία των ενδιαφερόμενων τελωνειακών αρχών των εμπλεκόμενων κρατών μελών.
Στην περίπτωση του πιο πάνω παραδείγματος, κατά την υποβολή διασάφησης εξαγωγής, θα πρέπει να συμπληρώνεται το πληροφοριακό δελτίο INF2 το οποίο είναι αριθμημένο και μπορείτε να το προμηθευτείτε από το τελωνείο εξαγωγής ή εξόδου. Ακολούθως θα παρουσιάζεται στο τελωνείο υπαγωγής στο καθεστώς κατά την προσωρινή εξαγωγή των εμπορευμάτων, για να πιστοποιείται η προσωρινή εξαγωγή. Το έντυπο αυτό θα υποβάλλεται στο τελωνείο λήξης του καθεστώτος κατά την επανεισαγωγή των παράγωγων προϊόντων για διεκδίκηση μερικής ή πλήρης απαλλαγής των εισαγωγικών δασμών.

Πως λειτουργεί το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
Στην άδεια καθορίζεται η διάρκεια ισχύος της, η οποία μπορεί να είναι μέχρι και 5 έτη, καθώς επίσης και η προθεσμία µέσα στην οποία τα εμπορεύματα που εξήχθηκαν προσωρινά για διενέργεια εργασιών τελειοποίησης θα επανεισαχθούν στην ΕΕ ως παράγωγα προϊόντα.. Η προθεσμία λήξης του καθεστώτος υπολογίζεται με βάση το χρόνο που απαιτείται για τη μεταφορά των εμπορευμάτων προς και από τη χώρα όπου θα γίνει η εργασία τελειοποίησης και το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της εργασίας τελειοποίησης. Η προθεσµία αυτή µπορεί να παραταθεί µετά από δεόντως αιτιολογηµένη αίτηση του δικαιούχου της άδειας.
Ο δικαιούχος της άδειας θα πρέπει να τηρεί καταχωρήσεις στοιχείων των προσωρινών εξαγωγών και επανεισαγωγών που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του εν λόγω καθεστώτος, με σκοπό να διευκολύνονται οι τελωνειακοί έλεγχοι για την ορθή λειτουργία του καθεστώτος, όπως:

α) τα στοιχεία των διασαφήσεων, µε τις οποίες προσδόθηκε στα εµπορεύµατα άλλο τελωνειακό καθεστώς κατά την εκκαθάριση του καθεστώτος•
β) την ηµεροµηνία και τον αριθµό πρωτοκόλλου άλλων τελωνειακών εγγράφων, καθώς και κάθε άλλου εγγράφου που αφορά την υπαγωγή στο καθεστώς και την εκκαθάριση αυτού•
γ) τη φύση των εργασιών µεταποίησης ή κατεργασίας, τη µεταχείριση που υπέστησαν τα εµπορεύµατα•
δ) τον συντελεστή απόδοσης ή, όπου απαιτείται, τη µέθοδο υπολογισµού του•
ε) τις εµπορικές ή τεχνικές περιγραφές που απαιτούνται για την εξακρίβωση της ταυτότητας των εµπορευµάτων.

Πότε εκκαθαρίζεται το καθεστώς τελειοποίησης προς επανεισαγωγή:
Το καθεστώς εκκαθαρίζεται όταν τα εμπορεύματα προσωρινής εξαγωγής υπό τη μορφή μεταποιημένων προϊόντων, επανεισάγονται στην ΕΕ. Τότε ο δικαιούχος της άδειας καταθέτει στο τελωνείο εκκαθάρισης του καθεστώτος διασάφηση για θέση των εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία και σε περίπτωση ενιαίας άδειας, θα πρέπει η διασάφηση να συνοδεύεται από το πληροφοριακό έντυπο INF2, βεβαιωμένο από το τελωνείο εξαγωγής.
Όταν τα μεταποιημένα προϊόντα διασαφιστούν για να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία, παραχωρείται ολική ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς µόνον εφόσον αυτά διασαφίζονται στο όνοµα ή για λογαριασµό:

α) είτε του δικαιούχου της άδειας,
β) είτε κάθε άλλου προσώπου που είναι εγκατεστηµένο στην ΕΕ εφόσον αυτό λάβει τη συναίνεση του δικαιούχου της άδειας και εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας.

Δεν χορηγείται ολική ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς όταν ένας από τους όρους ή µια από τις υποχρεώσεις που συνδέονται µε το εν λόγω καθεστώς δεν πληρούται, εκτός κι αν αποδειχθεί ότι οι παραλείψεις δεν είχαν πραγµατική επίπτωση στην ορθή λειτουργία του εν λόγω καθεστώτος.

*Ολική ή µερική απαλλαγή από τους εισαγωγικούς δασµούς είναι η αφαίρεση, από το ποσό των εισαγωγικών δασµών που αντιστοιχούν στα μεταποιημένα προϊόντα που τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία, του ποσού των εισαγωγικών δασµών που θα επιβάλλονταν κατά την ίδια ηµεροµηνία στα εµπορεύµατα προσωρινής εξαγωγής αν είχαν εισαχθεί στο τελωνειακό έδαφος της Ένωσης από τη χώρα στην οποία αποτέλεσαν αντικείµενο της εργασίας ή της τελευταίας εργασίας τελειοποίησης.
Το αφαιρετέο ποσό υπολογίζεται βάσει της ποσότητας και του είδους των εν λόγω εµπορευµάτων κατά την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης για την υπαγωγή τους στο καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεισαγωγή και βάσει των άλλων στοιχείων δασµολόγησης που ισχύουν γι’ αυτά κατά την ηµεροµηνία αποδοχής της διασάφησης για θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία των μεταποιημένων προϊόντων.