Ε.Φ.Κ.

Project Detail

Σε ποιες περιπτώσεις τα ενεργειακά προϊόντα απαλλάσσονται ολικά ή μερικά από τον Ε.Φ.Κ.;

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, οι ολικές και μερικές απαλλαγές από τον Ε.Φ.Κ. που προβλέπονται για τα ενεργειακά προϊόντα είναι οι ακόλουθες:
α. Ολικές απαλλαγές
1. Όταν δεν ορίζεται για τα ενεργειακά προϊόντα συντελεστής Ε.Φ.Κ. και εφόσον τα προϊόντα αυτά δεν χρησιμοποιούνται ως καύσιμα θέρμανσης ή κινητήρων.
2. Όταν έχουν τεθεί σε ανάλωση σε άλλο κράτος μέλος, περιέχονται στις κανονικές δεξαμενές καυσίμων εμπορικών οχημάτων με κινητήρα και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα από τα εν λόγω οχήματα, καθώς και σε ειδικά εμπορευματοκιβώτια και πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, των συστημάτων με τα οποία τα εν λόγω εμπορευματοκιβώτια είναι εξοπλισμένα.
3. Όταν καταναλώνονται εντός μίας εγκατάστασης παραγωγής ενεργειακών προϊόντων, εάν η κατανάλωση αυτή συνίσταται σε ενεργειακά προϊόντα που παράγονται εντός της εγκατάστασης.
4. Όταν παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τις αεροπορικές μεταφορές, εκτός των ιδιωτικών πτήσεων αναψυχής.
5. Όταν παραλαμβάνονται προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα στα ύδατα της Κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της επαγγελματικής αλιείας, εκτός από την περίπτωση χρησιμοποίησής τους σε ιδιωτικά σκάφη αναψυχής και ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται επί ενός σκάφους αναψυχής. Τα ενεργειακά προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως καύσιμα για τη ναυσιπλοΐα εκτός των υδάτων της Κοινότητας, δεν αποτελούν αντικείμενο του Ε.Φ.Κ..
6. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως ηλεκτρομονωτικό υλικό ηλεκτρικών μετασχηματιστών.
7. Το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL), το φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη), το ελαφρύ πετρέλαιο (White Spirit) και άλλα ελαφρά λάδια που παραλαμβάνονται από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες και προορίζονται να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
8. Οι αρωματικοί υδρογονάνθρακες (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλιο) που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν από βιομηχανίες ή βιοτεχνίες ως πρώτη ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.
9. Ο λιθάνθρακας, λιγνίτης και οπτάνθρακας (κοκ) που χρησιμοποιούνται για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, για ορυκτολογική κατεργασία, καθώς επίσης για χημική αναγωγή, ηλεκτρολυτική και μεταλλουργική κατεργασία.
β. Μερικές απαλλαγές
1. Στο υγραέριο και το μεθάνιο που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
2. Στη βενζίνη εκχύλισης (εξάνιο).
3. Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

4. Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, με διαδικασία επιστροφής φόρου.
5. Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, καθώς και από τα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, με διαδικασία επιστροφής φόρου.
6. Στο πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) και στο φωτιστικό πετρέλαιο (κηροζίνη) που χρησιμοποιούνται ως καύσιμο θέρμανσης για τη χρονική περίοδο από την 15η Οκτωβρίου μέχρι και την 30η Απριλίου κάθε έτους (ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης, με διαδικασία επιστροφής φόρου).
γ. Λοιπές απαλλαγές
Όταν προορίζονται:
1. Για παράδοση στα πλαίσια διπλωματικών ή προξενικών σχέσεων
2. Για αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς και για τα μέλη των Οργανισμών αυτών, μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις Διεθνείς Συμβάσεις για την ίδρυσή τους ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους
3. Για τις Ένοπλες Δυνάμεις και τις πολιτικές υπηρεσίες ή τον εφοδιασμό των κυλικείων και των λεσχών τους, των άλλων Κρατών-Μελών του Βορειοατλαντικού συμφώνου, που ενεργείται σύμφωνα με τη Συνθήκη
4. Να καταναλωθούν στα πλαίσια συμφωνίας που έχει συναφθεί με Τρίτες Χώρες ή Διεθνείς Οργανισμούς, εφόσον αυτή η συμφωνία γίνεται δεκτή ή επιτρέπεται να υπαχθεί σε καθεστώς απαλλαγής από τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)
5. Για εφοδιασμό πλοίων και αεροσκαφών, σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Πότε και πού χρησιμοποιείται το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κινητήρων αντίστοιχα;

Ως καύσιμα θέρμανσης θεωρούνται τα προοριζόμενα να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη λειτουργία κεντρικών συστημάτων θέρμανσης (καλοριφέρ) ή άλλων μέσων για τη θέρμανση ανθρώπων στους χώρους κατοικίας, διαμονής ή εργασίας τους. Σε κάθε άλλη περίπτωση, εφόσον δηλαδή δεν συντρέχουν οι ως άνω προϋποθέσεις, πρέπει να χρησιμοποιείται πετρέλαιο κινητήρων.
Το πετρέλαιο θέρμανσης, προκειμένου να διακρίνεται από το πετρέλαιο κινητήρων, έχει διαφορετικό χρώμα (κόκκινο) και ιχνηθέτη.

Ποιες οι προϋποθέσεις για την επιστροφή Ε.Φ.Κ. του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, στα νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα και στις βιομηχανικές – βιοτεχνικές επιχειρήσεις;

Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται από τις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις στους κινητήρες σταθερής θέσης, στα μηχανήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό και στα οχήματα που σύμφωνα με τον προορισμό τους χρησιμοποιούνται εκτός δημοσίων οδών ή δεν έχουν λάβει άδεια κύριας χρήσης στις δημόσιες οδούς, καθώς και από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και τα δημόσια και ιδιωτικά νοσηλευτικά και προνοιακά ιδρύματα, επιστρέφεται ποσό του Ε.Φ.Κ. που ανέρχεται στα 125 € ανά χιλιόλιτρο.

Αρμόδια Αρχή για το έλεγχο των δικαιολογητικών είναι η Τελωνειακή Αρχή, στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας είναι εγκατεστημένη η δικαιούχος βιομηχανική ή βιοτεχνική επιχείρηση ή η δικαιούχος ξενοδοχειακή επιχείρηση ή το δημόσιο ή ιδιωτικό νοσηλευτικό ή προνοιακό ίδρυμα.