Ενεργητικη Τελειοποίηση

Project Detail

Καθεστώς της τελειοποίησης προς επανεξαγωγή (ΙΡ)

Πρόκειται για ένα ειδικό καθεστώς τελειοποίησης το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια παροχής διευκολύνσεων στις μεταποιητικές και εξαγωγικές επιχειρήσεις, με σκοπό να παράγουν προϊόντα ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά και να ανταπεξέλθουν στο διεθνή εμπορικό ανταγωνισμό.
Συγκεκριμένα, το καθεστώς αυτό επιτρέπει τη χρησιμοποίηση μη ενωσιακών εμπορευμάτων στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, προκειμένου να υποβληθούν σε μία ή περισσότερες εργασίες τελειοποίησης χωρίς αυτά να υπόκεινται σε εισαγωγικούς δασμούς, άλλες επιβαρύνσεις (π.χ. ΦΠΑ, Φόροι Κατανάλωσης) ή σε εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής (εφόσον τα μέτρα αυτά δεν απαγορεύουν την είσοδο ή την έξοδο στο ή από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ). Ακολούθως υπό μορφή «μεταποιημένων προϊόντων» μπορούν:
(α) να επανεξαχθούν εκτός του τελωνειακού εδάφους της ΕΕ ή
(β) να τεθούν σε ελεύθερη κυκλοφορία με την καταβολή των δασμών στη βάση των στοιχείων δασμολόγησης:
(i) των εισαγόμενων εμπορευμάτων (αρχική δασμολογική κατάταξη, αξία, ποσότητα, φύση, καταγωγή) ή,
(ii) των μεταποιημένων προϊόντων (λαμβάνεται υπόψη η δασμολογητέα αξία, ποσότητα, φύση, καταγωγή των μη ενωσιακών εμπορευμάτων που χρησιμοποιήθηκαν κατά τις εργασίες τελειοποίησης)

Εργασίες τελειοποίησης που μπορούν να εκτελεστούν στα πλαίσια του καθεστώτος σε εμπορεύματα που υπάγονται στο καθεστώς:
• κατεργασία εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η συναρμολόγηση, η συνένωση και η προσαρμογή τους σε άλλα εμπορεύματα,
• μεταποίηση εμπορευμάτων,
• καταστροφή εμπορευμάτων,
• επισκευή εμπορευμάτων, στην οποία περιλαμβάνεται η αποκατάσταση και η θέση τους σε λειτουργία,
• συνήθεις εργασίες που αποσκοπούν στη διατήρηση τους, τη βελτίωση της εμφάνισης ή της εμπορικής ποιότητας ή την προετοιμασία τους για διανομή ή μεταπώληση-Παράρτημα 71-03 του Καν (ΕΕ) αρ. 2015/2446,
• εργασίες για διασφάλιση συμμόρφωσής τους προς τις τεχνικές απαιτήσεις για τη θέση σε ελεύθερη κυκλοφορία,
• χρησιμοποίηση ορισμένων εμπορευμάτων, τα οποία δεν περιέχονται μεν στα μεταποιημένα προϊόντα, επιτρέπουν όμως ή διευκολύνουν την παραγωγή των προϊόντων αυτών, ακόμα και αν αναλίσκονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει κατά τη χρησιμοποίησή τους (βοηθήματα παραγωγής).

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας ΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 240 του Καν. (ΕΕ) αρ. 2015/2246 για τα ακόλουθα βοηθήματα παραγωγής:

  • καύσιμα και πηγές ενέργειας άλλες από αυτές που χρειάζονται για τη δοκιμή των μεταποιημένων προϊόντων ή για την ανίχνευση ελαττωμάτων σε εμπορεύματα που έχουν υπαχθεί στο καθεστώς και απαιτούν επισκευή.
  • λιπαντικά, άλλα από αυτά που χρησιμοποιούνται για τη δοκιμή, τη ρύθμιση ή την απόσυρση μεταποιημένων προϊόντων
  • εξοπλισμό και εργαλεία.

Τα οφέλη από τη χρήση του καθεστώτος:
Με τη χρήση του καθεστώτος ΙΡ παρέχεται η δυνατότητα προμήθειας εμπορευμάτων από τρίτες χώρες που θα χρησιμοποιηθούν ως πρώτες ή και βοηθητικές ύλες για την παραγωγή προϊόντων, χωρίς αυτά να επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς και λοιπούς φόρους. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ενίσχυση και προώθηση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες καθώς επίσης και η διατήρηση και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Eνωσιακής μεταποιητικής βιομηχανίας σε διεθνές επίπεδο.