Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων κατά την Εισαγωγή

Project Detail

Μετά την παραλαβή των επίσημων φορτωτικών εγγραφών (Invoice, Packing List, Φορτωτική, Διατακτική και τυχόν πιστοποιητικά) κάνουμε μία προ-κοστολόγηση της εισαγωγής ανάλογα με τους δασμούς και φόρους που βαρύνουν τη συγκεκριμένη κατηγορία εμπορευμάτων και τους όρους παράδοσης του οίκου του εξωτερικού, ενημερώνουμε τον εισαγωγέα για τα κόστη αναλυτικά και αφού λάβουμε έγκριση προχωράμε στη διαδικασία εκτελωνισμού στο αρμόδιο Τελωνείο. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας και την καταβολή των αναλογούντων δασμών και φόρων παραδίδουμε την άδεια εισαγωγής στον εισαγωγέα για να παραλάβει τα εμπορεύματα ή αναλαμβάνουμε τη μεταφορά των εμπορευμάτων από το Τελωνείο στην έδρα του πελάτη ή όπου αλλού αυτός μας υποδείξει.

Εισαγωγή αγαθών
1. Ως εισαγωγή αγαθών, κατά την έννοια του άρθρου 2, θεωρείται:
α) Η είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 9 και 10 της Συνθήκης περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος ή προκειμένου για αγαθά υπαγόμενα στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακα και Χάλυβα, που δεν βρίσκονται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
β) H είσοδος στο εσωτερικό της χώρας αγαθών προερχόμενων από τρίτες χώρες, εκτός από αυτά που αναφέρονται στην περ. α΄

2. Η εισαγωγή αγαθών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά βρίσκονται στο εσωτερικό της χώρας κατά το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας.

3. Κατά παρέκκλιση από την παρ. 2, αν τα αγαθά, που εμπίπτουν στην περ. α΄ της παρ. 1, έχουν υπαχθεί από τη στιγμή της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας σε ένα από τα καθεστώτα, που αναφέρονται στα εδ. αα΄ και ββ΄ της περ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 25, σε καθεστώς προσωρινής εισαγωγής με πλήρη απαλλαγή από εισαγωγικούς δασμούς ή σε καθεστώς εξωτερικής διαμετακόμισης, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά αυτά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.
Επίσης, αν αγαθά που εμπίπτουν στην περ. β΄ της παρ. 1 έχουν τεθεί από το χρόνο της εισόδου τους στο εσωτερικό της Κοινότητας στα καθεστώτα προσωρινής εισαγωγής ή εσωτερικής κοινοτικής διαμετακόμισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61, η εισαγωγή των αγαθών αυτών πραγματοποιείται στην Ελλάδα, εφόσον τα αγαθά εξέρχονται από τα καθεστώτα αυτά στο εσωτερικό της χώρας.