Εκτελωνισμός Εμπορευμάτων κατά την Εξαγωγή

Project Detail

Μετά την παραλαβή των επίσημων παραστατικών από τον εξαγωγέα (Invoice, Packing List, Certificate of Origin, Δελτίο Αποστολής και Φορτωτική) προχωράμε στη διαδικασία εκτελωνισμού και την έκδοση τυχόν πιστοποιητικών (EUR.1, ATR). Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραδίδουμε την άδεια εξαγωγής στο πρακτορείο που έχει αναλάβει την αποστολή των εμπορευμάτων στο εξωτερικό.

Εξαγωγή αγαθών

Η εξαγωγή σύμφωνα με τις διατάξεις του κοινοτικού Τελωνειακού Κώδικα θεωρείται τελωνειακό καθεστώς.

Το καθεστώς της εξαγωγής αφορά την έξοδο κοινοτικών εμπορευμάτων από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας με προορισμό τρίτη χώρα. Η έξοδος αυτή προσδίδει σε κοινοτικά εμπορεύματα το χαρακτήρα μη κοινοτικών εμπορευμάτων. Αυτό συνεπάγεται την εφαρμογή των διατυπώσεων εξαγωγής, περιλαμβανομένων, όπου εφαρμόζεται, την καταβολή των δασμών εξαγωγής ή επιστροφών εξαγωγής και την εφαρμογή μέτρων εμπορικής πολιτικής, π.χ. προσκόμιση των αδειών εξαγωγής, απαγορεύσεις, περιορισμοί κλπ.

Οποιαδήποτε αναφορά σε δασμούς εξαγωγής έχει θεωρητική σημασία για το λόγο ότι στην πράξη τέτοιοι δασμοί δεν επιβάλλονται, αφού τα κράτη μέλη επιδιώκουν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους.

Η εξαγωγή εμπορευμάτων απαλλάσσεται από την καταβολή ΦΠΑ και φόρων κατανάλωσης.

Άμεση και έμμεση εξαγωγή
Η εξαγωγή εμπορευμάτων από το έδαφος της Κοινότητας διακρίνεται σε άμεση ή έμμεση.
Άμεση εξαγωγή πραγματοποιείται στις περιπτώσεις που τα εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας απευθείας σε τρίτη χώρα.
Έμμεση εξαγωγή πραγματοποιείται, όταν τα προς εξαγωγή εμπορεύματα εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας μέσω άλλου κράτους μέλους.
Στην περίπτωση της έμμεσης εξαγωγής το αντίτυπο 3 της διασάφησης εξαγωγής συνοδεύει το εμπόρευμα στο τελωνείο εξόδου. Εφόσον υπάρχει ενιαίος τίτλος μεταφοράς εμπορευμάτων, τότε το τελωνείο εξαγωγής ενεργεί και ως τελωνείο εξόδου με την επίθεση της σφραγίδας EXPORT στα φορτωτικά έγγραφα.
Η επίθεση της σφραγίδας EXPORT συνιστά ένδειξη ότι οι διατυπώσεις εξαγωγής έχουν πραγματοποιηθεί στο τελωνείο εξαγωγής με αποτέλεσμα το τελωνείο εξόδου να επιτηρεί μόνο τη φόρτωση των εμπορευμάτων.

Σύμφωνα με τις κοινοτικές διατάξεις:
Ως τελωνείο εξαγωγής θεωρείται το τελωνείο στο οποίο πρέπει να ολοκληρώνονται οι διατυπώσεις προκειμένου τα εμπορεύματα που εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας να λάβουν τελωνειακό προορισμό ή χρήση, όπως επίσης και οι κατάλληλοι έλεγχοι βάσει των κινδύνων.
Ως τελωνείο εξόδου θεωρείται το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα πριν εξέλθουν από το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας και στο οποίο υποβάλλονται σε τελωνειακούς ελέγχους όσον αφορά την εφαρμογή των διατυπώσεων εξόδου και τους κατάλληλους ελέγχους βάσει των κινδύνων.

Λειτουργία του καθεστώτος εξαγωγής
Η διαδικασία εξαγωγής προβλέπει δυο στάδια:
Κατ’ αρχήν ο εξαγωγέας/διασαφιστής προσκομίζει τα εμπορεύματα, τη διασάφηση εξαγωγής και, όπου απαιτείται την άδεια εξαγωγής στο αρμόδιο τελωνείο. Η αρμοδιότητα καθορίζεται βάσει του τόπου εγκατάστασης του εξαγωγέα ή του τόπου συσκευασίας των εμπορευμάτων ή φόρτωσης αυτών προς εξαγωγή.
Το τελωνείο στο οποίο προσκομίζονται τα εμπορεύματα και η άδεια εξαγωγής χορηγεί άδεια παραλαβής προς εξαγωγή υπό τον όρο ότι εγκαταλείπουν το τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας στην ίδια κατάσταση στην οποία βρίσκονται κατά τον χρόνο της αποδοχής της διασάφησης.
Κατόπιν η διασάφηση εξαγωγής και τα εμπορεύματα προσκομίζονται στο τελωνείο εξόδου, το οποίο ικανοποιείται ότι τα εμπορεύματα που έχουν προσκομιστεί ανταποκρίνονται στα εμπορεύματα που καλύπτει η διασάφηση και επιβλέπει τη φυσική έξοδο των εμπορευμάτων.

Σημειώνεται ότι στα πλαίσια της διαδικασίας εξαγωγής γίνεται διάκριση μεταξύ :

 • του διασαφιστή, δηλαδή του προσώπου που προσκομίζει τα εμπορεύματα στο τελωνείο και υποβάλλει τη διασάφηση εξαγωγής και το οποίο δύναται να εκπροσωπηθεί από άλλο πρόσωπο· και
 • του εξαγωγέα, δηλαδή του προσώπου για λογαριασμό του οποίου υποβάλλεται διασάφηση εξαγωγής και που είναι ο ιδιοκτήτης των εμπορευμάτων κατά το χρόνο αποδοχής της διασάφησης. Στις περιπτώσεις όπου η ιδιοκτησία ή το παρεμφερές δικαίωμα διάθεσης ανήκει σε πρόσωπο εγκατεστημένο εκτός της Κοινότητας, το συμβαλλόμενο μέρος που είναι εγκατεστημένο στην Κοινότητα θεωρείται ότι είναι ο εξαγωγέας

Η υπαγωγή εμπορευμάτων σε καθεστώς εξαγωγής αρχίζει με την υποβολή διασάφησης εξαγωγής στο τελωνείο του κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εποπτεία του εξαγωγέα ή στο τελωνείο όπου τα εμπορεύματα συσκευάζονται ή φορτώνονται στο μέσο μεταφοράς με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η εξαγωγή.

Διασάφηση εξαγωγής απαιτείται για:

 • εμπορεύματα που εξάγονται σε χώρες εκτός του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας, συμπεριλαμβανόμενων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ), δηλαδή Ισλανδίας, Νορβηγίας, Ελβετίας & Λίχτενσταϊν·
 • εμπορεύματα που αποστέλλονται προς τα ειδικά εδάφη που ανήκουν μεν στο τελωνειακό έδαφος της Κοινότητας, αλλά όχι στο φορολογικό έδαφος της Κοινότητας (Μαρτινίκα, Γαλλική Γουιάνα, Γουαδελούπη, Ρεουνιόν, Κανάρια Νησιά, Νησιά Τσάνελ, Νησιά Άλαντ)·
 • εμπορεύματα που υπάγονται στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ), δηλαδή επιδοτούμενα.

Η διασάφηση εξαγωγής υποβάλλεται στο Ενιαίο Διοικητικό Έγγραφο (ΕΔΕ). Ο διασαφιστής, ή ο μόνιμος αντιπρόσωπος του, έχει υποχρέωση να γνωρίζει σύμφωνα με τις διατάξεις εφαρμογής:

 • ότι η υποβολή στο τελωνείο διασάφησης την οποία έχει υπογράψει ο ίδιος ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπός του ισοδυναμεί με δέσμευση όσον αφορά: τις απαραίτητες θέσεις και ενδείξεις συμπλήρωσης της διασάφησης σύμφωνα με το καθεστώς εξαγωγής στο οποίο ζητά να υπαχθούν τα εμπορεύματα·
  • την ακρίβεια των στοιχείων της διασάφησης·
  • τη γνησιότητα των στοιχείων της διασάφησης·
  • τη γνησιότητα των επισυναπτόμενων εγγράφων· και
  • γενικά την τήρηση κάθε υποχρέωσης όσον αφορά την υπαγωγή των εμπορευμάτων στο εν λόγω καθεστώς
 • τα έγγραφα που πρέπει να επισυνάπτονται στη διασάφηση, των οποίων η προσκόμιση είναι απαραίτητη για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν το καθεστώς εξαγωγής
 • ότι, όταν εμπορεύματα για τα οποία έχουν τηρηθεί οι διατυπώσεις εξαγωγής δεν έχουν εξέλθει από το τελωνειακό έδαφος της κοινότητας, ο εξαγωγέας ενημερώνει άμεσα το τελωνείο εξαγωγής και επιστρέφει το αντίτυπο 3 της σχετικής διασάφησης.